Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Proměnu naší zahrady podpořila:
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Co je Klub rodičů?

Klub rodičů je dobrovolné, nepolitické občanské sdružení s právní subjektivitou. Toto sdružení vzniklo v roce 1992 s cílem vytvořit platformu pro spolupráci a komunikaci mezi rodiči a vedením mateřské školy s premisou zastupovat zájmy dětí, hájit a prosazovat individuální rozvoj jejich osobností.

Činnost Klubu rodičů je zaměřena především na vytváření příznivého klimatu pro výchovu dětí v MŠ a dává prostor pro všechny, komu není lhostejná výchova dětí mimo rodinu, aby se aktivně podílel na chodu MŠ. Činnost Klubu je možno rozdělit na dvě hlavní tématické oblasti:

1. Oblast "výchovně-vzdělávací" - formou námětů a připomínek mají členové Klubu možnost ovlivňovat výchovně - vzdělávací práci MŠ, tyto náměty se projednávají na schůzkách Výboru Klubu rodičů společně s ředitelkou MŠ, kde jsou předávány také informace o provozu mateřské školy, zabezpečení mateřské školy v oblasti materiální a personální, hygienických a stravovacích podmínkách dětí, zájmové činnosti apod.

2. Oblast "pomocná" - Klub rodičů přispívá dobrovolnou pomocí svých členů (např. brigády, zapojení v rámci Výboru Klubu rodičů), materiálními a finančními prostředky k zajišťování činnosti a potřeb mateřské školy a k zlepšování prostředí mateřské školy. Klub kromě materiálně-finanční pomoci napomáhá realizovat tradiční celoškolkové akce, jako např. divadelní představení pro děti, vánoční besídku s dárky, masopust, vyřazení budoucích prvňáčků s rozlučkových táborákem atd.

Organizace a hospodaření Klubu rodičů. Klub rodičů se řídí svými Stanovami (PDF), nejvyšším orgánem je shromáždění členů Klubu rodičů, které volí na příslušný školní rok své zástupce do výkonného orgánu - Výboru Klubu rodičů. Výbor Klubu volí ze svých členů předsedu, ekonoma a revizory. Výbor Klubu rodičů řídí činnost Klubu, zastupuje ho vůči vedení mateřské školy a jiným organizacím, rozhoduje o použití finančních prostředků Klubu rodičů, které získává formou příspěvků od svých členů, se svým majetkem hospodaří samostatně, podle zákonných předpisů a na základě rozhodnutí Výboru Klubu. Klub rodičů vede účetnictví - kontrolu hospodaření provádějí dva volení revizoři. Výbor Klubu rodičů pořádá schůzky s účastí vedení školky, kterých se může zúčastnit každý člen Klubu rodičů.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster