Novinky v galerii
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
MAP - pozvánka
stále platné
Přehled akcí
stále platné
DU NAZAHRA DU4
Proměnu naší zahrady podpořila:
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Fakultní mateřská škola se speciální péčí,
Arabská 681/20
160 00 Praha 6

VYPISUJE

Nabídkové řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve kterém se postupuje transparentně, nediskriminačně a rovně se zachází se soutěžiteli.

Předmět nabídkového řízení: ZAHRADA CESTA DO SVĚTA, ve Fakultní mateřské škole se speciální péčí v Arabské ulici 681/20, Praha 6.

Vypracování nabídky uchazeče je bezplatné a pro zadavatele tím nevzniká žádný závazek vůči uchazeči. Objednatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez vybrání Zhotovitele bez udání důvodu.

Návrh smlouvy předložený uchazečem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu, především zejména v návaznosti na podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení, a které nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

Uchazeč je svým návrhem smlouvy vázán 30 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek zadavateli. Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejdéle však 30 dnů od doručení oznámení zadavatele o přidělení této zakázky.

Součástí poptávky je:
Dodávka stavebních a montážních prací nezbytných pro provedení obnova zahrady - I.ETAPY ve Fakultní mateřské škole se speciální péčí v Arabské ulici 681 / 20, Praha 6, podle přiložené dokumentace vypracované Ing.Arch.MgA. Martinou Károvou.

Součástí poptávaných prací je mimo prací zřejmých z přiložené dokumentace:

 • uložení přebytečného roztříděného materiálu z výkopů pro další použití na zahradě MŠ;
 • ev. dodávku chybějícího kameniva / zeminy;
 • koordinace s provozem MŠ, doba kdy budou prováděny hlučné práce musí být předložena uchazečem min. 24 hodin před uvažovaným prováděním prací a následně odsouhlasena zadavatelem;
 • koordinace všech prací, zejména však s dodavatelem vrtných prací;
 • zabezpečení stavby proti vstupu dětí z MŠ.

Uchazeč se řádně seznámí s Dokumentací k výběrovému řízení, staveništěm. Uchazeč prověří všechny okolnosti, které by mohly případně ovlivnit průběh prací, a do cenové nabídky uvede ocenění všech prací potřebných pro provedení obnovy, i pokud nejsou v zadávací dokumentaci specifikované. Objednatel nebude přihlížet k pozdějším nárokům uchazeče, že se řádně neseznámil s předmětnou stavbou, stavem staveniště nebo s dokumentací k výběrovému řízení.

Prohlídka aktuálního stavu předmětné části zahrady bude umožněna uchazečům dne a 10.11.2014 v 8.00 hod., případně v jiném vhodném termínu, nejpozději 13.11.2014. Svůj zájem o prohlídku potvrďte na e-mail: irena.holema@skolka.org. Kontaktní osoba pro prohlídku: Mgr. Irena Holemá, PhD., tel: 731181954.

Uchazeč si zkontroluje úplnost předané Dokumentace k výběrovému řízení a případně si vyžádá chybějící části. Požadavky na úpravu ceny z důvodu nedostatečného se seznámení a kontroly Dokumentace k výběrovému řízení a eventuelně z nepřesností výměr nebudou po předání Nabídky dodatečně akceptovány.

Otázky, které mohou vzniknout k předané Dokumentaci k výběrovému řízení uchazeč sdělí Objednateli písemně jednorázově během zadávací lhůty, ale nejpozději do 12.11.2014. Na dotazy bude písemně odpovězeno do 13. 11.2014. Dotazy zasílejte výhradně e-mailem na adresu: irena.holema@skolka.org. Jinak uplatněné dotazy nejsou přípustné.

Uchazeč doplní a zkontroluje množství, obsažené ve výkazu výměr, zkontroluje soulad se specifikací Objednatele a vyplní jednotkové ceny a celkové ceny za každou položku. V položkách, kde dle názoru uchazeče existuje nesoulad mezi výměrami uvedenými ve výkazu výměr a skutečností zjištěnou uchazečem, uvede uchazeč jím zjištěnou hodnotu a příslušné pole označí červenou barvou písma. Žádné dodatečné požadavky na úpravu ceny zapříčiněné nepřesností výměr a počtů nebudou akceptovány.

V případě, že pro realizaci projektu dle Dokumentace k výběrovému řízení uchazeč shledal nezbytné provést další práce nevykázané ve výkazu výměr, tyto uchazeč sepíše a ocení zvlášť, včetně popisu prací.

Jednotkové ceny položek budou zahrnovat cenu za materiál, montáž, dopravu na staveniště, záruky, režijní náklady zhotovitele vč. jeho subdodavatelů, koordinaci, management, zisk, uvedení do provozu, údržbu do doby převzetí Díla objednatelem, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení a ostatní náklady nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla.

Celková cena Nabídky a všechny ceny obsažené v jednotlivých částech Nabídky musí být neměnné po celou dobu zakázky. Objednatel nepřijme žádné požadavky na zvýšení ceny, kromě změn projektu objednaných Objednatelem v průběhu výstavby nad rámec prací vymezených smluvní dokumentací.

Cenová nabídka musí obsahovat DPH.

Spolu s cenovou nabídkou nabídne uchazeč termín dokončení od vydání akceptace objednatelem, který bude uvedený ve smlouvě (spolu se sankcemi při jeho nedodržení).

Hodnocení výběrového řízení:

Při výběru Zhotovitele bude především přihlíženo k těmto hodnotícím kritériím:

 • cena;
 • doba výstavby;
 • reference, zkušenost s obdobnými stavbami;
 • návrh organizace řízení stavby.

Nabídky na realizaci projektu zasílejte nejpozději do 14.11.2014 do 12.00 hod. Nabídky doručené po uplynutí této lhůty nebudou hodnoceny.

Adresa pro podání nabídek:

Fakultní mateřská škola se speciální péčí,
Arabská 681/20,
160 00 Praha 6

Kontakt pro odeslání nabídek: Mgr. Irena Holemá, PhD
Kontaktní e-mail: irena.holema@skolka.org
Kontaktní telefon: 731181954

V Praze, 4.11.2014
Mgr. Irena Holemá, PhD
ředitelka školy


Přílohy k nabídkovému řízení a dokumentace

Toto vyhlášení nabídkového řízení ve formátu PDF, balík zadávací dokumentace (ZIP, 19MB).

Poptávka pokládky nového koberce ve dvou třídách

Poptáváme dodavatele nového koberce do dvou našich tříd:

 1. herna červeného oddělení, rozměry 11,45m x 6,36 m,
 2. herna zeleného ddělení, rozměry 11,46m x 6,12 m.

Součástí dodávky bude:

 • pokládka nového koberce,
 • likvidace starého koberce.

Od dodavatele očekáváme obhlídku místa a výběr z většího možství vzorků. Kontaktujte ředitelku školy.

V Praze dne 7.6.2014
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
ředitelka školy

Poptávka relaxačního koutku - vyvýšeného parta

Pohledáváme zhotovitele a dodavatele relaxačního koutu pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto koutku by mělo být bezpečné, vysoko umístěné patro zabezpečné lanovou sítí vybavené velkými např. pohankovými polštáři, případně koberečkem. Preferujeme autorský návrh realizace. Vyžadujeme osobní návštěvu všech zájemců a konzultaci přímo na místě realizace.

Rozměry
patro bude mít lichoběžníkový půdorys šířka. 2,90m, hloubka 1 m až 1,90m, výška nad zemí 2,5 m.

Nabídky zasílejte nejpozději do 6. 12. 2013 ředitelce školy.

Místo, kde bude koutek - patro umístěno
(zvětšete kliknutím na obrázek).


V Praze dne 14.11.2013
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
ředitelka školy

Poptávka nákup notebooku

Poptáváme dodavatele na nákup notebooku.

Požadované parametry:
1. LCD úhlopříčka 14"
2. OS Windows 7
3. paměť RAM: 4GB
4. konektivita: LAN, Wi-Fi, USB
5. mechaniky: DVDRW
6. hmotnost: do 2,5kg
7. pokud možno firemní řada notebooku
8. co nejnižší cena při uvedených parametrech
9. brašna
10. myš

Nabídky adresujte do rukou ředitelky školy.

V Praze dne 2.11.2013
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
ředitelka školy

Oznamujeme poptávku na dodání a montáž nové kuchyňské linky:

délka horních skříněk cca 160 cm

délka dolních skříněk cca 200 cm

Viz přibližný nákres níže. Pro podrobnější informace a obhlídku místa kontaktujte ředitelku školy.

plakátek

Termín plnění: srpen 2013

Nabídky prosíme adresovat do tří dnů od zveřejnění tohoto oznámení na adresu školy, příp. na e-mailovovu adresu irena.holema@skolka.org.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 28.6.2013
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
ředitelka školy

Oznamujeme záměr zadat zakázku: umytí oken a a čištění koberců v areálu FMŠ:

okna: 905,740 m2

koberce: 330,9 m2

Termín plnění: srpen 2013

Nabídky prosíme adresovat do tří dnů od zveřejnění tohoto oznámení na adresu školy, příp. na e-mailovovu adresu irena.holema@skolka.org.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 27.6.2013
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
ředitelka školy

Oznámení o zakázce - nákup písku do pískoviště

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
poptává dodavatele na kopaný písek do pískoviště.

Poptávka zahrnuje jemný kopaný písek v objemu 30 kubických metrů a dopravu na adresu školy.

Nabídky prosíme adresovat do 27.5. 2013 na adresu školy, případně na emailovou adresu irena.holema@skolka.org.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 16.5.2013
Mgr. Irena Holemá Ph.D
ředitelka školy

Oznámení o zakázce - nákup služeb - praní prádla

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
hledá dodavatele služby - praní prádla.

Jde o praní ložního prádla v obvyklém objemu 80kg jednou měsíčně a to včetně dopravy.

Nabídky prosíme adresovat do 23.5. 2013 na adresu školy, případně na emailovou adresu irena.holema@skolka.org.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 16.5.2013
Mgr. Irena Holemá Ph.D
ředitelka školy

Oznámení o zakázce - nákup nákup pomůcek pro spec. péči

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
oznamuje záměr nakoupit:

1. Závěsné houpací křeslo pro více osob, 4ks
- zavěšení v jednom bodě
- nosnost 12kg
- materiál: 100% bavlna, dřevo

2. Molitanová stavebnice kostky TOJATOY - KOSTKY II - malá sada, 1ks

3. Dřevěné kostky firmy GRIMM'S GmbH:
- Velká poschoďová pyramida,74 barevných kostek, 1ks
- Barevné Ralley,74 barevných kostek, 1ks
- Stavební kostky mozaika čtverec velké, 100 barevných kostek, 1ks
- Stavebnice stupňovité kostky na počítání velké, 100 barevných kostek, 1ks

Termín plnění: duben až květen 2013

Nabídky prosíme adresovat do tří dnů od zveřejnění tohoto oznámení na adresu školy, případně na emailovou adresu irena.holema@skolka.org.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 23.4.2013
Mgr. Irena Holemá Ph.D
ředitelka školy

Oznámení o zakázce - nákup vysokozátěžového luxu

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
oznamuje záměr: nákup vysokozátěžového luxu
termín plnění: prosinec 2008

Nabídky prosíme adresovat do tří dnů od zveřejnění tohoto oznámení na adresu školy, případně na emailovou adresu skolka@email.cz.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 1.12.2008
PaedDr. Vlasta Gregorová
ředitelka školy

Oznámení o zakázce - nákup myčky do ŠJ

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
oznamuje záměr: koupit myčku do školní kuchyně
termín plnění: prosinec 2008

Nabídky prosíme adresovat do tří dnů od zveřejnění tohoto oznámení na adresu školy, případně na emailovou adresu skolka@email.cz.

Podrobnější informace podá ředitelka školy.

V Praze dne 1.12.2008
PaedDr. Vlasta Gregorová
ředitelka školy


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster