Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Proměnu naší zahrady podpořila:
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Speciální péče v naší mateřské škole

Základní informace

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami má v naší mateřské škole formu:

skupinové integrace ve speciálním oddělení;

individuální integrace v běžných odděleních;

individuální péče speciálního pedagoga, terapeuta či psychologa.

Speciální oddělení

Speciální (duhové) oddělení je určeno dětem s různými typy postižení, jako jsou:

nerovnoměrný psychomotorický vývoj,

vývojová dysfázie,

porucha autistického spektra,

mentální retardace,

zdravotní postižení lehčího typu (školka není plně bezbariérová),

smyslová postižení,

poruchy pozornosti,

úzkostné poruchy,

a jiné...

Děti do speciálního oddělení jsou přijímány výhradně na základě doporučení našeho Speciálně pedagogického centra (SPC) nebo jiného školského poradenského zařízení. Maximální počet dětí ve speciálním oddělení je 10. Počet dětí ve třídě se odvíjí od stupně postižení jednotlivých dětí a možností školy. Péči souběžně zajišťují dvě učitelky a dva asistenti pedagoga.

Děti přicházející do speciálního oddělení mají možnost v malém kolektivu začít poznávat život v mateřské škole. Po celou dobu docházky dětí ve třídě jsou přítomni 3-4 pedagogové; doprovázejí děti a podporují je zejména v komunikaci, sociálních interakcích, v rozvoji hry, v nastavování hranic a v celkovém vývoji (motorika, řeč, sebeobsluha, pozornost, myšlení, emoce atd). Opakující se třídní rituály, zjednodušené slovní instrukce podpořené gesty, piktogramy a fotkami, pomáhají dětem orientovat se v průběhu dne. Spolu s klidným prostředím, s laskavým a důsledným přístupem pedagogů mají děti možnost dozrát a později případně přejít do běžné třídy.

Velmi významnou částí školní roku je počáteční adaptace na prostředí oddělení, na školku, pedagogy, děti, denní řád, pobyt ve školce bez rodičů, atd. Po dobu adaptace přicházejí děti do školky v doprovodu rodičů, postupně prodlužují dobu strávenou ve školce a postupně také dochází k jejich osamostatňování od rodičů. Adaptační doba je velmi individuální, od několika dnů až po týdny / měsíce. Teprve po zdařilém zvládnutí adaptace může dítě zůstat ve školce i na odpolední pobyt.

programu duhového oddělení se střídají činnosti výtvarného (tvořivého) charakteru, hudebního (rytmika, bubnování, zpívání),  dramatického (divadlo, příběh, pohádka); se sociálními hrami, logopedickou prevencí (a rozvojem řeči), a pohybového. Tyto činnosti se podřizují probíhajícímu tematickému celku a také nastavením dětí (mírou soustředění, únavy). Během dne je možné s dětmi individuálně (či ve skupině, případně s celou třídou) jít využít prostory velkého sálu k proběhnutí, ke cvičení. Denně chodíme s dětmi ven, a to i za ošklivého počasí (od 11:00 do 12:00), buď na velkou či malou školkovou zahradu nebo na vycházku do okolí školky - do lesa, na hřiště, do třešňovky a podobně. Součástí denního programu je odpočívání po obědě (13:15 - 14:30); děti spinkají nebo odpočívají na lůžku; po celou dobu jim učitelé odpočívání zpříjemňují jemnou hrou na nástroje, četbou pohádek; během "odpočinku" si děti mohou v klidu prohlížet knížky, hrát si s malými hračkami atd.

Speciální oddělení je přirozenou součástí naší mateřské školy; děti se denně potkávají s dětmi a pedagogy ostatních tříd při společném pobytu na zahradě a při společných akcích školky.

Děti, pro které již není nezbytná péče ve speciálním oddělení, přecházejí jako "integrované" do běžných, tzv. velkých oddělení (26 dětí). K přechodu do dochází po konzultacích učitelů speciální i běžné třídy, školního speciálního pedagoga, psychologa SPC a samozřejmě rodičů. Přestup do velkých oddělení má rovněž adaptační fázi, která probíhá ke konci školního roku, který předchází nástupu dítěte do "velkého" oddělení.

Provozní doba speciálního oddělení je od 8:00 do 15:00.

Pokud má dítě nařízenou dietu či jiné stravovací obtíže, je možné (po předložení odůvodnění od lékaře/psychologa), aby si nosilo vlastní jídlo z domova, které mu v naší kuchyni ohřejeme.

Individuální integrace v běžném oddělení

V našich běžných třídách integrujeme děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami:

děti s vývojovou dysfázií,

ADHD,

děti s lehčími poruchami chování,

děti s lehčími formami autismu,

děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,

d další...

V každé běžné třídě integrujeme od 1 až do 4 dětí, přičemž péči v dopoledních hodinách zajišťují dva učitelé a asistent pedagoga, odpoledne do 16:00 pak učitel a asistent pedagoga.

V běžných třídách integrujeme přednostně děti, které přecházejí z našeho speciálního oddělení. K integraci do běžné třídy přistupujeme v případech, kdy bude pro děti přínosem a po konzultacích s rodiči, naším speciálně pedagogickým centrem, školním speciálním pedagogem či dalšími zainteresovanými odborníky.

Provozní doba běžného oddělení, pokud jde o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je od 8:00 do 16:00. Děti, jejichž pobyt v mateřské škole vyžaduje péči asistenta, dochází do školy po předchozí domluvě s rodiči pouze v době, kdy je asistent přítomen.

Indiviuální péče speciálního pedagoga, terapeuta či psychologa

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se v naší mateřské škole věnují také speciální pedagog (Mgr. Eva Ebenová) a terapeut práce v hliněném poli® (Mgr. Petra Součková) a terapeut Feuersteinova instrumentálního obohacování (Mgr. Daniela Pokorná). Tito odborníci pracují s dětmi v dopoledních i odpoledních hodinách, věnují se jak dětem ze speciálního oddělení, tak dětem integrovaným v běžných třídách, případně i dalším dětem, které jejich péči potřebují.

Práce v hliněném poli® a terapie FIE je i ve školním roce 2016-17 dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožněna bezplatně díky grantu MHMP. Rodiče ostatních dětí, kteří by měli o Práci v hliněném poli® zájem, se mohou na základě konzultace s učiteli domluvit na placené terapii. Více informací o práci v hliněném poli v naší mateřské škole najdete zde.


Individuální plány

Pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří učitelé ve spolupráci s SPC indiviuální plány. Tyto vždy schvalují rodiče a ředitelka školy.

Speciálně pedagogické centrum

Při naší mateřské škole je zřízeno Speciálně pedagogické centrum (SPC). Toto školské poradenské zařízení poskytuje speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

Služby našeho SPC jsou určeny zejména dětem s:

mentálním postižením

tělesným postižením

kombinovanými vadami

poruchami autistického spektra

vývojovými poruchami

poruchami pozornosti a aktivity

Více o Speciálně pedagogickém centru se dozvíte zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster