Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Inkluzivní a speciální vzdělávání v naší mateřské škole

V naší mateřské škole vzděláváme děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Toto vzdělávání má různé podoby:

vzdělávání v malé skupině ve speciální třídě (Duhová třída pro 6 - 11 dětí);

inkluzivní vzdělávání v tzv. “velkých” třídách (Žlutá, Modrá, Červená a Zelená třída, až 26 dětí);

pravidelná individuální péče speciálního pedagoga, terapeuta či psychologa.

Speciální třída

Malá třída pro 6 až 11 dětí, dva učitelé a asistent pedagoga, provozní doba od 8:00 do 15:00.

Speciální (Duhová) třída je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž je v poradenském zařízení doporučeno vzdělávání v menším kolektivu se speciálním přístupem. V této třídě se vzdělávají děti, které mají narušené komunikační schopnosti (např. vývojové dysfázie), poruchu autistického spektra, projevuje se u nich nerovnoměrný psychomotorický vývoj, mají poruchy pozornosti a podobně.

Děti do speciální třídy jsou přijímány výhradně na základě Doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC). Konkrétní počet dětí závisí na stupni podpůrných opatření dětí, míře potřebné podpory a možnostech školy. Péči o děti souběžně zajišťují dvě učitelky a asistentka pedagoga.

Děti přicházející do speciální třídy mají možnost v malém kolektivu začít poznávat život v mateřské škole. Pedagogové je podporují zejména v komunikaci, sociálních interakcích, v rozvoji hry, v nastavování hranic a v celkovém vývoji (motorika, řeč, sebeobsluha, pozornost, myšlení, emoce atd). V tomto jim pomáhají opakující se třídní rituály, zjednodušené slovní instrukce podpořené gesty, piktogramy a fotkami, které pomáhají dětem orientovat se v průběhu dne. Spolu s klidným prostředím, s laskavým a důsledným přístupem pedagogů mají děti možnost dozrát a později případně přejít do inkluzivního vzdělávání ve velké třídě naší mateřské školy. Tento přechod se může uskutečnit v případě, že bude přínosem pro další rozvoj dítěte, a to vždy na základě doporučujícího posouzení poradenského zařízení a rovněž podle možností školy (například kapacity tříd, zařazení dalších dětí se spciálními vzdělávacím potřebami a podobně).

Velmi významnou částí školního roku je počáteční adaptace. Dítě si během adaptace zvyká na prostředí třídy, na pedagogy a děti, na denní řád a pobyt ve školce bez rodičů. Po dobu adaptace pobývají děti ve školce v doprovodu rodičů, postupně se prodlužuje doba strávená ve školce a dochází k osamostatňování dětí od rodičů. Adaptační doba je velmi individuální, od několika dnů až po týdny či měsíce. Teprve po zdařilém zvládnutí adaptace, může dítě zůstat ve školce i na odpolední pobyt.

V programu Duhové třídy se střídají činnosti výtvarné (tvořivé), hudební (rytmika, bubnování, zpívání), dramatické (divadlo, příběh, pohádka) se sociálními hrami, logopedickou prevencí (a rozvojem řeči) a pohybovými hrami. Tyto činnosti se podřizují probíhajícímu tematickému celku a aktuálním možnostem dětí (schopnosti soustředění, míře únavy). Během dne se střídají činnosti volné a řízené, aktivity stimulační a relaxační; reaguje se na momentální nastavení kolektivu i jednotlivců. Během dne je také možné s dětmi individuálně (či ve skupině, případně s celou třídou) využít prostory velkého sálu k proběhnutí, ke cvičení. Denně chodíme s dětmi ven a to i za ošklivého počasí (od 11:00 do 12:00), buď na velkou či malou školní zahradu nebo na vycházku do okolí školky - do lesa, na hřiště, do sadu “třešňovka” a podobně. Součástí denního programu je odpočívání po obědě (13:15 - 14:30). Děti spí nebo odpočívají na lůžku, po celou dobu jim učitelé odpočívání zpříjemňují jemnou hrou na nástroje, četbou pohádek. Během odpočívání si děti mohou v klidu prohlížet knížky, hrát si s malými hračkami atd.

Stěžejní je pro nás vytváření příjemné atmosféry ve třídě; přijetí každého dítěte, jeho pochopení, prožívání radosti, smutku i vzteku, legrace, nadhledu, podpora přátelství, sounáležitosti, poznávání, zkoumání a hraní.

Speciální třída je přirozenou součástí naší mateřské školy; děti z Duhové třídy se denně potkávají s dětmi a pedagogy ostatních tříd při společném pobytu na zahradě a při společných akcích školy.

Pokud má dítě nařízenou dietu či jiné stravovací obtíže, je možné (po předložení odůvodnění od lékaře/psychologa), aby si nosilo vlastní jídlo z domova, které mu v naší kuchyni ohřejeme.

Individuální integrace v běžném oddělení

V našich běžných třídách integrujeme děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami:

děti s vývojovou dysfázií,

ADHD,

děti s lehčími poruchami chování,

děti s lehčími formami autismu,

děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,

a další...

V každé běžné třídě integrujeme od 1 až do 4 dětí, přičemž péči v dopoledních hodinách zajišťují dva učitelé a asistent pedagoga, odpoledne do 16:00 pak učitel a asistent pedagoga.

V běžných třídách integrujeme přednostně děti, které přecházejí z našeho speciálního oddělení. K integraci do běžné třídy přistupujeme v případech, kdy bude pro děti přínosem a po konzultacích s rodiči, naším speciálně pedagogickým centrem, školním speciálním pedagogem či dalšími zainteresovanými odborníky.

Provozní doba běžného oddělení, pokud jde o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je od 8:00 do 16:00. Děti, jejichž pobyt v mateřské škole vyžaduje péči asistenta, dochází do školy po předchozí domluvě s rodiči pouze v době, kdy je asistent přítomen.

Individuální péče

Dětem, které to potřebují, se v naší mateřské škole věnujeme individuálně. S předškolními dětmi pracuje v naší škole individuálně nebo ve dvojici speciální pedagog, vybrané děti docházejí individuálně na práci v hliněném poli®, do malé skupiny pracující metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování a rovněž individuálně nebo ve dvojici na trénink jazykových schopností podle Elkonina.

Tato zvláštní individuální péče probíhá v dopoledních hodinách nebo v době odpoledního odpočinku a je určena jak dětem ze speciálního oddělení, tak dětem integrovaným v běžných třídách, předškolním dětem včetně dětí s odkladem školní docházky, i všem ostatním dětem, které tuto péči potřebují. Této zvláštní individuální péče se děti účastní vždy po souhlasu rodičů.


Individuální plány

Pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří učitelé ve spolupráci s SPC individuální plány. Tyto vždy schvalují rodiče a ředitelka školy.

Speciálně pedagogické centrum

Při naší mateřské škole je zřízeno Speciálně pedagogické centrum (SPC). Toto školské poradenské zařízení poskytuje speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

Služby našeho SPC jsou určeny zejména dětem s:

mentálním postižením

tělesným postižením

kombinovanými vadami

poruchami autistického spektra

vývojovými poruchami

poruchami pozornosti a aktivity

Více o Speciálně pedagogickém centru se dozvíte zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster