Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Individuální a speciální péče v naší mateřské škole

Základní informace

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami má v naší mateřské škole formu:

skupinové integrace ve speciálním oddělení;

individuální integrace v běžných odděleních;

individuální péče speciálního pedagoga, terapeuta či psychologa.

Speciální oddělení

Speciální (duhové) oddělení je určeno dětem se speciálními vzdělávacími potřebami:

nerovnoměrný psychomotorický vývoj,

vývojová dysfázie,

porucha autistického spektra,

mentální retardace,

zdravotní postižení lehčího typu (školka není plně bezbariérová),

smyslová postižení,

poruchy pozornosti,

úzkostné poruchy,

a jiné...

Děti do speciálního oddělení jsou přijímány výhradně na základě doporučení našeho Speciálně pedagogického centra (SPC) nebo jiného školského poradenského zařízení. Maximální počet dětí ve speciálním oddělení je 10. Počet dětí ve třídě se odvíjí od stupně podpůrných opatření dětí, míry potřebné podpory a možností školy. Péči souběžně zajišťují dvě učitelky a dva asistenti pedagoga.

Děti přicházející do speciálního oddělení mají možnost v malém kolektivu začít poznávat život v mateřské škole. Po celou dobu docházky dětí ve třídě jsou přítomni 3-4 pedagogové; doprovázejí děti a podporují je zejména v komunikaci, sociálních interakcích, v rozvoji hry, v nastavování hranic a v celkovém vývoji (motorika, řeč, sebeobsluha, pozornost, myšlení, emoce atd). Opakující se třídní rituály, zjednodušené slovní instrukce podpořené gesty, piktogramy a fotkami, pomáhají dětem orientovat se v průběhu dne. Spolu s klidným prostředím, s laskavým a důsledným přístupem pedagogů mají děti možnost dozrát a později případně přejít do běžné třídy.

Velmi významnou částí školní roku je počáteční adaptace na prostředí oddělení, na školku, pedagogy, děti, denní řád, pobyt ve školce bez rodičů, atd. Po dobu adaptace přicházejí děti do školky v doprovodu rodičů, postupně prodlužují dobu strávenou ve školce a postupně také dochází k jejich osamostatňování od rodičů. Adaptační doba je velmi individuální, od několika dnů až po týdny / měsíce. Teprve po zdařilém zvládnutí adaptace může dítě zůstat ve školce i na odpolední pobyt.

programu duhového oddělení se střídají činnosti výtvarného (tvořivého) charakteru, hudebního (rytmika, bubnování, zpívání),  dramatického (divadlo, příběh, pohádka); se sociálními hrami, logopedickou prevencí (a rozvojem řeči), a pohybového. Tyto činnosti se podřizují probíhajícímu tematickému celku a také nastavením dětí (mírou soustředění, únavy). Během dne je možné s dětmi individuálně (či ve skupině, případně s celou třídou) jít využít prostory velkého sálu k proběhnutí, ke cvičení. Denně chodíme s dětmi ven, a to i za ošklivého počasí (od 11:00 do 12:00), buď na velkou či malou školkovou zahradu nebo na vycházku do okolí školky - do lesa, na hřiště, do třešňovky a podobně. Součástí denního programu je odpočívání po obědě (13:15 - 14:30); děti spinkají nebo odpočívají na lůžku; po celou dobu jim učitelé odpočívání zpříjemňují jemnou hrou na nástroje, četbou pohádek; během "odpočinku" si děti mohou v klidu prohlížet knížky, hrát si s malými hračkami atd.

Speciální oddělení je přirozenou součástí naší mateřské školy; děti se denně potkávají s dětmi a pedagogy ostatních tříd při společném pobytu na zahradě a při společných akcích školky.

Děti, pro které již není nezbytná péče ve speciálním oddělení, přecházejí jako "integrované" do běžných, tzv. velkých oddělení (26 dětí). K přechodu do dochází po konzultacích učitelů speciální i běžné třídy, školního speciálního pedagoga, psychologa SPC a samozřejmě rodičů. Přestup do velkých oddělení má rovněž adaptační fázi, která probíhá ke konci školního roku, který předchází nástupu dítěte do "velkého" oddělení.

Provozní doba speciálního oddělení je od 8:00 do 15:00.

Pokud má dítě nařízenou dietu či jiné stravovací obtíže, je možné (po předložení odůvodnění od lékaře/psychologa), aby si nosilo vlastní jídlo z domova, které mu v naší kuchyni ohřejeme.

Individuální integrace v běžném oddělení

V našich běžných třídách integrujeme děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami:

děti s vývojovou dysfázií,

ADHD,

děti s lehčími poruchami chování,

děti s lehčími formami autismu,

děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,

a další...

V každé běžné třídě integrujeme od 1 až do 4 dětí, přičemž péči v dopoledních hodinách zajišťují dva učitelé a asistent pedagoga, odpoledne do 16:00 pak učitel a asistent pedagoga.

V běžných třídách integrujeme přednostně děti, které přecházejí z našeho speciálního oddělení. K integraci do běžné třídy přistupujeme v případech, kdy bude pro děti přínosem a po konzultacích s rodiči, naším speciálně pedagogickým centrem, školním speciálním pedagogem či dalšími zainteresovanými odborníky.

Provozní doba běžného oddělení, pokud jde o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je od 8:00 do 16:00. Děti, jejichž pobyt v mateřské škole vyžaduje péči asistenta, dochází do školy po předchozí domluvě s rodiči pouze v době, kdy je asistent přítomen.

Individuální péče

Dětem, které to potřebují, se v naší mateřské škole věnujeme individuálně. S předškolními dětmi pracuje v naší škole individuálně nebo ve dvojici speciální pedagog, vybrané děti docházejí individuálně na práci v hliněném poli®, do malé skupiny pracující metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování a rovněž individuálně nebo ve dvojici na trénink jazykových schopností podle Elkonina.

Tato zvláštní individuální péče probíhá v dopoledních hodinách nebo v době odpoledního odpočinku a je určena jak dětem ze speciálního oddělení, tak dětem integrovaným v běžných třídách, předškolním dětem včetně dětí s odkladem školní docházky, i všem ostatním dětem, které tuto péči potřebují. Této zvláštní individuální péče se děti účastní vždy po souhlasu rodičů.


Individuální plány

Pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří učitelé ve spolupráci s SPC individuální plány. Tyto vždy schvalují rodiče a ředitelka školy.

Speciálně pedagogické centrum

Při naší mateřské škole je zřízeno Speciálně pedagogické centrum (SPC). Toto školské poradenské zařízení poskytuje speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

Služby našeho SPC jsou určeny zejména dětem s:

mentálním postižením

tělesným postižením

kombinovanými vadami

poruchami autistického spektra

vývojovými poruchami

poruchami pozornosti a aktivity

Více o Speciálně pedagogickém centru se dozvíte zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster