Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Dodatečné informace k testování dětí

11.4.2021

Milí rodiče, dáváme vám na vědomí dokument, který uvádí do souladu uchovávání záznamů provedených testů se zásadami ochrany osobních údajů. Dokument najdete zde. V podstatě jde o to, že jmenovité záznamy o provedených testech budeme uchovávat minimálně do konce platnosti mimořádných opatření o testování dětí a nejdéle 3 roky. Do elektronické evidence Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR pak budeme průběžně hlásit agregovaná, anonymní data.

Městská část Praha 6 dohodla další možnosti testování dětí, informace najdete zde.

:: Obnovení provozu školy

9.4.2021

Milí rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 se od pondělí 12. dubna 2021 naše mateřská škola otevírá v omezeném provozu.

Které děti mohou docházet do mateřské školy

Naše mateřská škola bude otevřena pro děti s povinností předškolního vzdělávání, to je pro děti předškolní, děti s odkladem školní docházky a děti rodičů pracujících ve vybraných profesích, např. jako zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční výuku a podobně. Úplný seznam vybraných profesí viz tento dokument.

Děti z našeho duhového, speciálního oddělení, jakožto třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona mohou docházet bez omezení.

Do mateřské školy mohou docházet jen děti, které:

nemají příznaky onemocnění Covid-19;

2 x týdně podstoupí pravidelné preventivní testování POC antigenním testem v naší mateřské škole a mají negativní výsledek testu;

nebo se prokáží negativním výsledkem RPT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 48 hodin;

nebo doloží, že prodělaly onemocnění Covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu na onemocnění Covid-19 neuplynulo více než 90 dní.

Podmínky provozu školy

Provoz naší mateřské školy bude upraven tak, aby nedocházelo k sociálním kontaktům mezi třídami, proto bude provoz velkých tříd (žluté, modré, červené a zelené) pouze od 8:00 do 16:00. Provoz speciálního, duhového oddělení bude standardní, od 8:00 do 15:00.

Do každé třídy se bude vstupovat označeným provizorním samostatným vchodem ze zahrady: do žlutého a modrého oddělení ze "dvorečku", do červeného a zeleného oddělení ze spojovacího chodníku mezi velkou a malou zahradou, do duhového oddělení vchodem z malé zahrady, který je nejblíže vstupní brance.

Děti nebudou muset mít roušky ani respirátory. Jinak budeme uplatňovat stejné hygienické zásady jako dosud a při příchodu do třídy budeme i nadále dětem měřit teplotu.

Testování dětí

Preventivní testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, pokud dítě v týdnu poprvé nastoupí jiný den, pak v den nástupu dítěte a následně třetí pracovní den od předchozího testu. Přijde-li vaše dítě poprvé do školky v úterý, středu nebo pátek, prosíme zavolejte nebo pošlete sms třídním učitelům, abychom mohli testování připravit.

Testování dětí bude probíhat přímo u provizorních vstupů do tříd. Odběr vzorku z kraje nosu sterilní tyčinkou bude provádět rodič dítěte. Pomocnou osobou bude při testování učitel třídy. Odběr vzorku trvá cca 2 minuty, vyhodnocování testu trvá 15 minut, během vyhodnocování testu budou rodiče s dětmi čekat buď na zahradě nebo ve vyhrazeném prostoru spojovací chodby. Vzhledem k časovým nárokům testu (2+15 minut) je nutné přijít do školky mezi 8:00 a 8:30 vyhradit si na testování dostatečný čas!

Podívejte se na instruktážní video, jak bude probíhat testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20.

Dítě, které bude mít pozitivní POC antigenní test, musí následně podstoupit potvrzující RPC-PCR test. Pokud bude mít dítě pozitivní antigenní test v pondělí nebo první den nástupu v daném týdnu, půjde ihned domů a podstoupí konfirmační PCR test. Pokud bude mít dítě pozitivní antigenní test ve čtvrtek nebo při následném testu v týdnu, kdy bylo přítomno, jde domů celá třída a čeká se na konfirmační PCR test. Viz tento přehledný testovací diagram.

Nebudete-li chtít, aby vaše dítě podstupovalo pravidelné preventivní testování, nebude moci do mateřské školy docházet. V tom případě bude automaticky omluveno z povinné předškolní docházky.

:: Přerušení provozu opět prodlouženo

28.3.2021

Milí rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým opět prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a naše mateřská škola tedy zůstává uzavřena. Bližší informace zde.

:: Přerušení provozu prodlouženo

20.3.2021

Milí rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a naše mateřská škola tedy zůstává uzavřena. Bližší informace zde.

:: Jak postupovat při zápisu do naší mateřské školy

13.3.2021
plakátek

Jak postupovat při zápisu

V každém případě si stáhněte si "manuál" Jak do školky, zde je jen stručnější shrnutí:

1. Navštívíte webovou aplikaci městské části Praha 6, která bude v provozu od 15. 3. 2021 do 2. 5. 2021, zde vyplníte jednu žádost o přijetí i pro více mateřských škol najednou, rezervujete si čas, kdy se k zápisu do mateřské školy dostavíte a tuto žádost vytisknete, případně uložíte jako PDF soubor. Žádost o přijetí v papírové podobě můžete získat na ÚMČ Praha 6.

2. Žádost o přijetí necháte potvrdit lékařem; v případě podávání více žádostí můžete použít kopii lékařského potvrzení ověřenou CzechPointem.

3. Žádost o přijetí můžete podat:

osobně v naší mateřské škole 3. nebo 4. května,

osobní datovou schránkou (firemní datová schránka je nepřípustná) - ID naší datové schránky: 4jprpjk,

e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem zaslaným na e-mailovou adresu irena.holema@skolka.org.

Elektronicky podané žádosti musí být doručeny od 3. 5. 2021 0:00 hodin do 4. 5. 2021 23:59 hodin. Ať už zvolíte jakýkoukoli metodu doručení přihlášky, vždy obdržíte unikátní registrační kód, pod kterým budete moci na webu www.jakdoskolky.cz od 10. 5. do 31. 7. 2021 sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách.

4. Výsledky zápisu zveřejníme 6. května ve 12:00 na webu naší mateřské školy.

5. 11. května od 13:00 do 17:00 pak odevzáte zápisový lístek do jedné vámi zvolené mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Dokumenty potřebné pro podání žádosti o přijetí

vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem,

rodný list dítěte nebo jeho kopii k nahlédnutí,

doklad o trvalém pobytu, tj. občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce případně výpis z evidence obyvatel.

English version

English version of official instructions: "How to enrol your child in preschool" find here.

Dokumenty ke stažení


:: Informace o zápisu do naší mateřské školy

1.3.2021

Zápis do naší mateřské školy se bude konat 3. a 4. května 2021 od 13:00 do 17:00. Děti budeme přijímat podle níže uvedených kriterií, počet volných míst pro školní rok 2021-22 je: 28 míst pro ve velkých odděleních a 3 místa ve speciálním oddělení.

Organizace zápisu

O organizaci zápisu bude rozhodnuto později, zejména s ohledem na epidemiologickou situaci. Tyto informace zveřejníme na webu naší mateřské školy.

Obecné informace o přijímacím řízení

Školským obvodem je pro mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn. můžete přihlásit své dítě do kterékoliv mateřské školy v rámci m.č. Praha 6, i do více mateřských škol.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo nebo jiného jiného poradenského zařízení. Máte-li zájem o přijetí takového dítěte, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem.

Kritéria pro přijetí


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří, který se měl původně uskutečnit 29. března 2021 od 9:30 do 11:00, přesouváme na 26. dubna 2021. O formě setkání rozhodneme později s ohledem na epidemiologickou situaci.

:: Přerušení provozu

28.2.2021

Milí rodiče, v důsledku krizového opatření č. 200, které přijala vláda České republiky 26. února 2021,


je naše škola od 1. 3. do 21. 3. 2021 uzavřena
.

Po dobu uzavření školy budeme poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Rodiče předškolních dětí budou kontaktovat třídní učitelé.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021. Zatím nemáme informace o určené mateřské škole v Praze 6.

Mateřské školy již nemusí rodičům potvrzovat nárok na ošetřovné po dobu uzavření školy. Rodiče si sami vyplní online "Žádost o ošetřovné při péči o dítě". Tento formulář a návod na vyplnění najdete zde.

:: Letní příměstský tábor v naší mateřské škole - AKTUALIZOVÁNO

22.2.2021

Náš letní příměstský tábor je bohužel již obsazen!

Vážení rodiče, zveme Vaše děti k účasti na našem letním příměstském táboře, který se uskuteční ve dnech 16.8. - 20.8.2021 v areálu naší školky. Tématem tábora bude letos:

„PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM“


Rádi bychom se letos zaměřili na pohyb a hru na čerstvém vzduchu spojenou s poznáváním přírody blízkého okolí. Dopoledne strávíme se svačinou v batohu na cestách. Budeme stopovat zvěř, rozeznávat nejdrobnější hmyz, siluety letících ptáků, odkrývat tajemství stromů, bylin i geologie okolní krajiny. Odpoledne nás čekají nejrůznější hry na naší velké zahradě. Když počasí dovolí, čeká nás i oběd na ohni.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.000,- Kč. V ceně je program včetně materiálu a techniky, strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů. Tábor se otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.5.2021 přihláškou, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě nebo stánout zde. „Scan“ přihlášky lze zaslat i e-mailem na adresu irena.holema@skolka.org.

Přihláška na tábor je ke stažení zde:


:: PF 2021

29.12.2020

Milí rodiče, přejeme Vám a Vašim dětem mnoho štěstí a hlavně zdraví v roce 2021! Těšíme se, že se s Vámi uvidíme 4. ledna.


PF2021

:: Aktuální informace a omezení provozu školy

16.12.2020

Milí rodiče, protože nařízením MŠMT budou mít základní školy vánoční prázdniny již od 18. prosince a někteří naši učitelé i správní zaměstnanci se tak budou muset postarat o své děti, bude provoz naší mateřské školy ve dnech 21. a 22. prosince jen od 8:00 do 16:00. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se také bohužel nebude konat společné vánoční zpívání na chodbě, které mělo být 22. prosince. Divadelní představení "Vánoční putování s anděly", kterého se zúčastníme po skupinách, se konat bude.

Děkujeme za pochopení.

:: Vánoční akce

14.12.2020
plakátek plakátek

Přehled vánočních akcí v naší školce:

18. prosince, dopoledne Vánoční oslavy ve třídách

21. prosince, dopoledne Vánoční putování s anděly, divadelní představení souboru Pruhované panenky

22. prosince, od 10:30 Vánoční zpívání na chodbě

Vánoční setkání s rodiči se letos bohužel konat nemohou.

Provoz během vánoc

Vážení rodiče, během vánočních svátků bude naše mateřská škola v době od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

:: Pozvánka na podzimní brigádu - AKTUALIZOVÁNO!

14.10.2019
plakátek

Počet rodičů pracujících v jedné skupině byl snížen na 6!


Milí rodiče, zveme Vás na PODZIMNÍ BRIGÁDU na naší zahradě, v NEDĚLI 18. ŘÍJNA.

Každoročně pořádáme dvě brigády: jarní a podzimní, které nám jednak umožňují udržet naši velkou a krásnou zahradu jako dobré herní prostředí a jednak vždy přinesou zahradě něco nového. Kvůli platným karanténním opatřením bude brigáda organizována tak, aby současně na zahradě pracovalo vždy jen 20 rodičů pracovalo vždy jen 6 rodičů. Na brigádě budeme pracovat ve třech skupinách, vždy po třech hodinách:

od 9:00 do 12:00,

od 12:00 do 15:00,

od 15:00 do 18:00.

Prosíme, kdo přijde, zapište se do tabulky skupin NA NÁSTĚNCE VE SPOJOVACÍ CHODBĚ, děti, které přijdou s vámi, se ve školce stejně všechny potkávají, takže je nepočítáme do limitu osob! Budeme dbát, abychom při práci na zahradě dodržovali dostatečné odstupy, takže nebude třeba mít roušky. Bohužel vám však nebudeme moci uvařit obvyklou podzimní polévku :-(.

CO BUDEME DĚLAT:

zkypříme pádové zóny pod klouzačkami a věží,

vyčistíme pole a založíme květinový záhon na malé zahradě,

opravíme lezení z větví na malé zahradě, vytřídíme a opravíme herní "klacky a dřevo",

vystříháme - obnovíme chodbičky v živých plotech,

opravíme malý kompost na malé zahradě a zkusíme vyrobit velký kompost na velké zahradě,

vyrobíme nové ohrazení jedlých keřů,

uklidíme zahradu a vyplejeme bodláky,

obrousíme klády a některé herní špalky,

možná i další věci.

CO POTŘEBUJEME:

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další nářadí pro ostatní. Letos budeme potřebovat VIDLE, RÝČE, HRÁBĚ, LOPATY, NŮŽKY NA KEŘE, ÚHLOVOU BRUSKU ? i více kusů.. Také sháníme stará prkna na stavbu kompostu kdo by nějaké měl, napište na david.dvorak@skolka.org.

Těšíme se a děkujeme!

:: Opatření proti šíření nemoci Covid-19

3.10.2020

Milí rodiče, kvůli zhoršující se epidemiologické situaci, vás žádáme, abyste od pondělí 4. 10. 2020 používali ve vnitřních prostorách školky roušky! Ostatní opatření, vizte zde na webu, zůstávají v platnosti.
Děkujeme za pochopení.

:: Přihlašování na kroužky

20.9.2020

Spouštíme přihlašování do odpoledních kroužků zájmové činnosti. Přehled kroužků a všechny další informace najdete na této stránce. Své dítě můžete přihlásit na našem webu pomocí této online přihlášky.

:: DU NAZAHRA DU5 - aktuální informace a program

2.9.2020

Milí rodiče,
včera jsme s organizačním týmem zvážili momentální situaci a vzhledem k tomu, kolik jsme již do organizace minifestivalu investovali úsilí a částečně i peněz, jsme se rozhodli, že pátý ročník DU NAZAHRA DU se bude konat v plánovaném rozsahu. Jsme si plně vědomi, že epidemiologická situace není dobrá, nicméně náš minifestival bude čistě venkovní akcí, které se zúčastníme především my učitelé, rodiče a děti, kteří se potkáváme denně ve školce. Rovněž očekáváme, že se všichni budeme na festivalu chovat zodpovědně, budeme například desinfikovat dětem ruce na každém stanovišti doprovodného programu. Těšíme se, že si s vámi i tak užijeme příjemné odpoledne, budeme rádi, když dorazíte i jen na část programu.

Program DU NAZAHRA DU5

14:30 - 15:10 Anička a letadýlko

15:15 - 16:00 Holektiv

16:15 - 16:45 zpívající filosof O.G.

17:00 - 17:45 Tam Tam Batucada

17:45 - 18:15 Dražba obrazů

18:15 - 19:15 Tančírna Marka a Mardoši

19:15 - 20:30 DJ Baltazar

Doprovodný program pro děti

Papírnická dílna Jaroslava Koubka

Výroba bubnů

Tvůrčí dílna Davida Kouteckého

Keramická dílna Vypáleného Koťátka

Plackování

Korálkování

Občerstvení pro děti i rodiče

Topinky s pestem z Květuščiny zahrádky

Polévky Řeporajská a Kukuklasová, vyrobeno Modráky

Rodinný stánek Zlatý Smolkar

Stánek Pečeno s Láskou ...a rodiči

Baltazarova sýrárna

Cofee makers

Marounkovy klobásy

Dražba obrazů

Od 17:45 proběhne dražba tří obrazů - skupinových prací našich dětí z posledních let. Jsou to velká díla, která si zaslouží další život a mohou ozdobit nějaký větší prostor.

Pampelišky

Pampelišky

Rozměry 365cm x 148cm, barvy Remacol a klovatina na papíře, společná ilustrace modráků ke knize Mileny Lukešové Čáp.

Lambtonská saň

Lambtonská saň

Rozměry 245cm x 110cm, tisk temperami na papíře, společná ilustrace červeňáků ke stejnojmenné anglické pohádce.

Jaro

Lambtonská saň

Rozměry 365cm x 110cm, měkký pastel, lak na vlasy, vodové mořidlo, akryl, společný obraz modráků.

Obrazy jsou rozměrově velké, některé bude třeba před zavěšením zpevnit, například olištovat, transport bude možný jen ve srolovaném stavu.

:: DU NAZAHRA DU5

2.9.2020

Zveme všechny rodiče, děti, babičky, dědečky, přátele a příznivce naší mateřské školy na odložený benefiční hudebně-divadelní minifestival DU NAZAHRA DU5!

DU NAZAHRA DU5

Vystoupí zpívající filosof O.G. | ženské novocirkusové trio Holektiv | bubenická show Tam Tam Batucada | Anička a letadýlko, můžete se těšit na Tančírnu Marka a Mardoši a DJ Baltazara! Bude připraven doprovodný program pro děti a originální občerstvení pro celé rodiny. Výtěžek festivalu bude jako obvykle věnován na rozvoj naší školní zahrady.

Podívejte se na spot k festivalu!TĚŠÍME SE NA VÁS V SOBOTU, 19. ZÁŘÍ OD 14:00 do 21:00! Vstupné je 150,- Kč, děti do 15 let zdarma!

Festival probíhá za podpory Městské části Praha 6 a Klubu rodičů při Fakultní mateřské škole se speciální péčí a organizuje ho sdružení rodičů Dřevěná koza. Festivalu se nemohou zúčastnit psi.

:: Důležitá informace k provozu školy od 1. září 2020

29.8.2020

Milí rodiče, zde jsou důležité informace k provozu školy od 1. září 2020. S ohledem na celostátní opatření proti šíření nemoci Covid-19 budeme uplatňovat níže uvedená opatření. Vezměte na vědomí, že v případě zavedení dalších omezení platných například v regionu hlavního města Prahy nebo specificky v naší mateřské škole, se tato opatření mohou kdykoli změnit.

Opatření:

Počet dětí ve třídě nebude omezen.

Provoz mateřské školy bude standardní, to je u velkých oddělení od 7:00 do 17:00, u Duhového oddělení od 8:00 do 15:00.

Kvůli návratu k obvyklému provozu školy, nebude omezen kontakt dětí mezi třídami. Opět tedy bude možný volný pobyt rodičů a dětí na malé zahradě a to denně do 17:00.

Přístup do školy bude opět skrze spojovací chodbu.

Při příchodu dětí na oddělení budeme opět provádět kontrolu zdravotního stavu a měřit teplotu dětí. Budeme měřit teplotu i rodičům, kteří budou pobývat ve třídě s dítětem při adaptaci, nebo budou ve třídě na návštěvě delší, než je běžný kontakt při přivedení či vyzvednutí dítěte. V případě jakýchkoliv obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu. Prosíme vás, abyste i vy věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí i svému a v případě jakýchkoli obtíží raději nechali děti doma!

První den příchodu do mateřské školy bude nutné odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bez toho nemůžeme děti přijmout. Rovněž budeme vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti od osob, které s vámi nežijí ve společné domácnosti a vy je zplnomocníte k vyzvedávání dětí (například prarodiče). Pokud vaše dítě trpí alergií a tedy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma apod.), budeme vyžadovat čestné prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte.

Dětem budeme před každým jídlem desinfikovat ruce.

Prosíme, ať si děti nenosí do školky žádné hračky z domova.

Vzhledem k tomu, že bude probíhat adaptace nových dětí, budou rodiče moci opět vstupovat do tříd podle potřeby.

Kroužky a individuální aktivity (FIE, Práce v hliněném poli, Elkonin) budou otevřeny jako obvykle, informace o kroužcích se dozvíte do poloviny září.

Děti budou potřebovat roušky, pokud pojedou společně MHD. V tom případě vás budou dopředu informovat třídní učitelé.

Děkujeme Vám, že budete tato opatření dodržovat.

:: Informace k zahájení školního roku

26.8.2020
plakátek plakátek

Školní rok v naší mateřské škole začne v úterý 1. září.

Základní informace k provozu školy, to je: co mají děti mít, kdy je škola otevřena a kdy zavřena, kontakty, provozní doby všech oddělení najdete v tomto dokumentu. Je to stejný dokument, který je k dispozici při třídních schůzkách a který obdrželi i rodiče nových dětí na informační schůzce.

Výše školného a stravného

Školné se pro tento rok zvyšuje na 935,- Kč měsíčně, stravné se rovněž zvyšuje na 840,- respektive 882,- Kč měsíčně. Informace o placení školného a stravného najdete zde.

Harmonogram provozu školy

Pro letošní rok se organizace provozu malinko mění: červené oddělení bude mít provoz od 7:00 do 17:00 ve středu a žluté oddělení v úterý. Harmonogram provozu školy pak najdete zde.

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 7. září 2020 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.

Personální změny

Proti loňskému školnímu roku došlo k několika personálním změnám. Do červeného oddělení nastupuje na půl učitelského úvazku Hana Brožová, bývalá učitelka z modrého oddělení, na půl učitelského úvazku Markéta Vondrášková, která v naší škole pracuje také jako terapeut metodou Práce v hliněném poli. Na pozici asistenta pak přechází ze žlutého oddělení Katarína Šlepkovská a jako asistent nově nastupuje Jana Vítková.

:: Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

17.6.2020
plakátek

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku, která se bude konat ve středu 24. června 2020 od 17:30 ve velkém sále naší mateřské školy.

Program schůzky:

1. představení pedagogického sboru naší mateřské školy;

2. základní informace o naší mateřské škole a školním roce 2020-21;

3. přesun se svými třídními učiteli a učitelkami do tříd, kde bude schůzka pokračovat a rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster